1. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Η εταιρεία με την επωνυμία «DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 2ο χλμ Λ. Παιανίας -Μαρκοπούλου, με Α.Φ.Μ. 800866288 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) και αριθμό ΓΕΜΗ 143384401000, όπως εκπροσωπείται νομίμως (στο εξής «η Εταιρεία»), διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.gowise.gr (στο εξής «ο Ιστότοπος»).

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου & Cookies είναι η ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου, σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τη χρήση cookies στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, στην παρούσα Πολιτική παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και τα συναφή δικαιώματά των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου, τις πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία αναφορικά με τη χρήση cookies και τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής η Εταιρεία ενεργεί ως «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2106/679) και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου, εφόσον και στο βαθμό που τέτοια επεξεργασία πραγματοποιείται από την Εταιρεία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Cookies ισχύει και εφαρμόζεται μόνο στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει, δεν διαχειρίζεται και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου, πλην του Ιστότοπου και η παρούσα Πολιτική δεν προορίζεται για εφαρμογή ούτε εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, ούτε σε αυτούς στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «links».

 

 2. Δέσμευση της Εταιρείας

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου είναι ύψιστης σημασίας και δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτικές και να λαμβάνει μέτρα επαρκή και κατάλληλα για τη διασφάλιση της άρτιας και αποτελεσματικής τους προστασίας.

Κατά κανόνα, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο συλλέγονται κάποιες πληροφορίες μέσω των αρχείων cookies, οι οποίες από μόνες τους δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει και δεν αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία ή με ποινικές καταδίκες ή αδικήματα των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν στο πρόσωπό του ή σε τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προβεί σε παροχή τέτοιων δεδομένων στην Εταιρεία, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες/επισκέπτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις χρηστών/επισκεπτών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Ο Ιστότοπος με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, ανταλλάσσει ή δημοσιοποιεί σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών, τις οποίες ενδέχεται να συλλέξει, παρά μόνο στις περιπτώσεις και αποκλειστικά για τους σκοπούς, που ρητώς προβλέπονται στο νόμο ή/και στην παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί ούτε με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών σε αρμόδιες δημόσιες αρχές ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση κάποιας επεξεργασίας (Εκτελούντες την επεξεργασία), υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, εφόσον αυτή απαιτείται για την εκάστοτε επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση τους μέσω της Πολιτικής Απορρήτου & Cookies αναφορικά με το είδος των συλλεγόμενων δεδομένων, τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους (ή/και την προηγούμενη λήψη της συναίνεσής τους, εφόσον αυτό απαιτείται), το χρόνο της διατήρησής τους και τα σχετικά δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών ως υποκειμένων των δεδομένων, πάντα ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούν τα δεδομένα απόρρητα, είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών και εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την οικεία εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

 

 3. Κανονιστικό πλαίσιο – Ορισμοί

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής και στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός ΕΕ 2106/679), του Ν. 4624/2019 και εν γένει του οικείου εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου και των διεθνών συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα τους.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη (ή σειρά πράξεων) που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Όσες πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του Κανονισμού και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στο νόμο, συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητώς.

 

4. Χρήση Cookies

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Μέσω των cookies ο Ιστότοπος αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες/επισκέπτες του, οι οποίες από μόνες τους δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από το διακομιστή (server) του Ιστότοπου στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox κ.α.) και περιέχουν πληροφορίες αναφορικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, την τοποθεσία σας και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού, που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

Είδη cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

α) Απολύτως αναγκαία cookies – Session cookies

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπου. Από αυτή την κατηγορία, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικότερα τα PHP session cookies, τα οποία είναι cookies συνεδρίας, δηλαδή προσωρινά αρχεία cookies τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες για τη διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη και τα οποία διαγράφονται, όταν απενεργοποιείτε τον περιηγητή σας. Όταν τον επανεκκινήσετε και επισκεφτείτε εκ νέου τον Ιστότοπο, που δημιούργησε το cookie, o Ιστότοπος θα σας αντιμετωπίσει όπως ένα νέο επισκέπτη. Για την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

β) Μη αναγκαία cookies Cookies Ανάλυσης

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies της Google Analytics, τα οποία είναι cookies ανάλυσης και ανήκουν στην κατηγορία των μη αναγκαίων cookies. Τα cookies Google Analytics καταγράφουν την επίσκεψη του χρήστη στον Ιστότοπο, το χρόνο παραμονής του, τη γεωγραφική του θέση και την πηγή της επίσκεψής του (referral). Σκοπός της χρήσης τους είναι η ανάλυση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου για τη βελτίωση των υπηρεσιών του και της πλοήγησής σας σε αυτές. Για την χρήση των μη αναγκαίων cookies, όπως είναι τα Google Analytics, απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Η Google Analytics, αποτελεί μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα συγκεκριμένα cookies αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου (ο τύπος του browser, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η URL διεύθυνση παραπομπής, δηλαδή η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως, η διεύθυνση IP κ.α.) μεταδίδονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, για την αξιολόγηση της χρήσης του Ιστότοπου, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του Ιστότοπου, για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του Ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εφόσον το απαιτεί ο νόμος ή αν τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Οι διευθύνσεις IP είναι ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (IP masking).

Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου. Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από τα cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας μία επέκταση προγράμματος περιήγησης (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τα cookies Google Analytics, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας της Google Analytics: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

Αποδοχή ή απόρριψη cookies

Μέσω του ειδικού banner/αναδυόμενου παραθύρου έχετε τη δυνατότητα είτε να αποδεχθείτε τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Αποδοχή Όλων» είτε να αρνηθείτε τη χρήση των μη αναγκαίων cookies επιλέγοντας «Απόρριψη όλων». Αν επιλέξετε να μην παρέχετε πρόσβαση ή να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies, και πάλι θα μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, αλλά θα είναι περιορισμένη η λειτουργικότητά του.

Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση ούτε των απολύτως αναγκαίων cookies στον Ιστότοπο, πρέπει είτε να ρυθμίσετε κατάλληλα το πρόγραμμα περιήγησής σας, είτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Η απενεργοποίηση της λήψης των cookies, που χρησιμοποιούμε, ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε κάποια λειτουργία ή τμήμα του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, σας ενθαρρύνουμε να ανατρέξετε στην επιλογή Help/Βοήθεια από το μενού του προγράμματος περιήγησης, που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.

Σκοποί επεξεργασίας

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών, που συλλέγονται μέσω cookies και τυχόν άλλες πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξει νομίμως, για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

– Για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου και τη βελτίωση της εμπειρίας της περιήγησής σας σε αυτόν.

– Επίσης, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, όταν αυτό απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή/και από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα τόσο της Εταιρείας όσο και των χρηστών/επισκεπτών.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν ο νόμος μάς το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ενδεικτικά, ενδέχεται να πραγματοποιούμε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους νόμιμους σκοπούς (π.χ. για την εγκατάσταση και χρήση συγκεκριμένων τύπων cookies).

– Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της.

– Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου ως υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

– Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

– Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων, που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του χρήστη/επισκέπτη του Ιστότοπου ως υποκειμένου των δεδομένων, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

 

 5. Ασφάλεια των δεδομένων

Το διαδίκτυο δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλές. Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί και να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ελέγχου, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, για την αποτροπή οποιασδήποτε μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σε προσωπικές ή μη πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται από μόνη της να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών.

 

6. Πολιτική απορρήτου και παιδιά

Ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος, αλλά ανήκετε σε ηλικιακή ομάδα για την οποία δεν απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας (στην Ελλάδα το όριο αυτό είναι τα 15 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4624/2019), θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας, για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν διαπιστωθεί ότι η Εταιρεία έχει συγκεντρώσει πληροφορίες από τη χρήση του Ιστότοπου από ανήλικο, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφει τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

 

7. Links

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων – παρόχων υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου – ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Επί του παρόντος ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (links), που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΕΥ MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στον Ιστότοπο.

Αποσαφηνίζεται ότι η Εταιρεία ευθύνεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά εντός του περιβάλλοντος του Ιστότοπου, ως διαχειρίστρια αυτού και Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τους όρους και το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος, όπως ιδίως των ιστότοπων της εταιρείας «ΜΟΝΕΥ ΜΑRKET ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ», στους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου παραπέμπονται μέσω links (συνδέσμων), που παρατίθενται στον Ιστότοπο, ή/και άλλων ιστότοπων. Για το λόγο αυτό, προτρέπουμε τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση cookies των ιστότοπων, στους οποίους παραπέμπονται μέσω των links (συνδέσμων), που υπάρχουν στον Ιστότοπο.

Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν διαβιβάζει οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών στην εταιρεία «ΜΟΝΕΥ ΜΑRKET ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ».

 

 8. Αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Οι συνεχείς εξελίξεις στο διαδίκτυο καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί, οποτεδήποτε, την παρούσα Πολιτική, πραγματοποιώντας τις εκάστοτε ενδεικνυόμενες, κατά την απόλυτη κρίση της, μεταβολές.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Εταιρεία θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Πολιτική και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να εξετάζετε, εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη του Ιστότοπου και της Εταιρείας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

 

10. Δικαιώματα Χρηστών/Επισκεπτών – Επικοινωνία – Καταγγελία

Δικαιώματα χρηστών/επισκεπτών Ιστότοπου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει, οι χρήστες/επισκέπτες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης
  • το δικαίωμα διόρθωσης
  • το δικαίωμα διαγραφής
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων
  • το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
  • το δικαίωμα της καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα ή πληροφορίες, που ενδέχεται να συλλέγει/αποθηκεύει/επεξεργάζεται η Εταιρεία, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανακληση της συναινεσης σας (εφόσον απαιτείτο συναίνεση), καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων και καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο πρόσωπο, που έχει οριστεί από την Εταιρεία ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), όπως αναφέρεται παρακάτω.

Η Εταιρεία σας γνωστοποιεί ότι έχει ορίσει Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) τη δικηγόρο κ. Παναγιώτα Παπαναστασίου. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του Ιστότοπου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ανωτέρω DPO στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας papanastasiou.p@nandrikopoulos.gr ή/και στον τηλεφωνικό αριθμό 6932345308.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου που θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων, που τον αφορούν, παραβιάζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή/και εν γένει την οικεία εθνική και ενωσιακή νομοθεσία ή/και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, email: contact@dpa.gr, τηλ. 2106475600.